top of page
Judge Writing

ליטיגציה מסחרית ומנהלית

המשרד בעל ניסיון בייצוג לקוחות פרטיים וחברות במגוון תחומי המשפט, המשרד ניהל תיקים בהיקפים גדולים מאוד ומול המשרדים הגדולים ביותר בארץ.

מיום הקמתו ועד היום רשם לזכותו המשרד שורה ארוכה של הצלחות בניהול סכסוכים מורכבים בפני כלל הערכאות.

ליטיגציה מסחרית בערכאות השונות, עתירות מנהליות כנגד החלטות של הרשות,

בית הדין לתחרות (הגבלים עסקיים), בית הדין לעבודה לרבות סכסוכים קיבוציים.

ייעוץ משפטי בתחומים מסחריים וטכנולוגיים

ייעוץ וליווי משפטי עוד "מתחילת הדרך" בחירת אופן ההתאגדות, הכנת הסכמי ייסוד/שותפות, עריכת תקנות שותפות/תקנון חברה, הכנה והגשה של דיווחים לרשויות). ייעוץ בעניינים רגולטוריים הנוגעים לפעילות השוטפת של הלקוח, התנהלות וליווי מול גופים רגולטורים ואחרים.

 

ייעוץ בעניין ממשל תאגידי, ההתקשרויות העסקיות, הסכמי מכר ורכש, רישוי, הפצה וזיכיונות, הסכמי השקעה ועוד. 

ייעוץ בענייני תחרות (הגבלים עסקיים, חוק המזון).

ייעוץ בסוגיות הנוגעות לשיווק, דיני צרכנות, ופרסומות, תקנים, ובטיחות, תקני מזון וכד'. 

ייעוץ בנושא מאגרי מידע והגנת הפרטיות, הייטק וטכנולוגיה. 

קביעת נהלי אבטחה מידע ומשטר תאגידי לאבטחת מידע, שימוש בשירותי ענן מקומיים וזרים, רישוי אמצעי הצפנה וטכנולוגיות סייבר, הטמעת תוכניות אכיפה וציות, ציות לחקיקה זרה בתחום הפרטיות (GDPR, CCPA) ועוד.

Business Consultation
bottom of page