top of page
  • תמונת הסופר/תהראש ושות' - עורכי דין

"מעבר לספק סביר" טוב שופט אחד משלושה..


על מנת להרשיע אדם במשפט פלילי על התביעה להוכיח מעבר לספק סביר את התקיימותן של כל יסודות העבירה. אם כן, מהו אותו מונח מעבר לספק סביר, מדובר על הוכחה בסבירות של מעל ל- 90% ואף יש המגדילים וטוענים בסבירות של מעל ל- 98%.


על התביעה להרים את נטל הראיה בסבירות של מעבר לספק סביר לגבי כל אחד מיסודות העבירה בנוסף, על התביעה להראות כי היסוד הנפשי של ביצוע העבירה מתקיים.


לדוגמא, אדם העומד לדין בגין בביצוע עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין "עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר עשר שנים". מדובר בעבירה התנהגותית המקפלת בתוכה שלושה יסודות, שרק בהתקיים שלושת היסודות במצטבר, וקיומה של מחשבה פלילית קרי, מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, ניתן להרשיעו בפלילים בגין אותה עבירה.


בהמשך לדוגמא, על התביעה להוכיח את כל יסודות העבירה ברמת סבירות של מעבר לספק סביר.

  • הנאשם הוא עובד הציבור.

  • הלוקח שוחד.

  • בעד פעולה הקשורה בתפקידו.

  • מתקיים היסוד הנפשי הנדרש לעבירה.

במידה והתביעה לא עשתה כן, ולא עמדה בנטל ההוכחה הנאשם יזוכה בדין.

סעיף 80 לחוק בתי המשפט קובע: "באין רוב לדעה אחת בעניין פלילי, יראה בית המשפט אם יש רוב דעות לגבי כל ממצא עובדתי, יסוד מיסודות העבירה או נושא אחר, המחייבים הכרעה לחיוב או לזיכוי, ויכריע בהתאם."


על מנת לבאר ולפשט את הוראות הסעיף, אחזור לדוגמה שלעיל, כאשר בית המשפט דן במוטב של שלושה שופטים.


הנאשם הוא עובד הציבור

הלוקח שוחד

בעד פעולה הקשורה בתפקידו

מתקיים היסוד הנפשי הנדרש לעבירה.

שופט 1

הוכח מעבר לספק סביר

לא הוכח מעבר לספק סביר

הוכח מעבר לספק סביר

לא הוכח מעבר לספק סביר

שופט 2

לא הוכח מעבר לספק סביר

הוכח מעבר לספק סביר

הוכח מעבר לספק סביר

הוכח מעבר לספק סביר

שופט 3

הוכח מעבר לספק סביר

הוכח מעבר לספק סביר

לא הוכח מעבר לספק סביר

הוכח מעבר לספק סביר


ניתן להבחין כי בית המשפט ירשיע את הנאשם, מאחר ולכל יסוד מיסודות העבירה קיים רוב .אך העובדה המצערת, כי במידה ובית המשפט היה יושב במוטב יחיד, כל אחד מהשופטים היה מזכה את הנאשם.


הטענה הרווחת כי הביטוי "מעבר לספק סביר" משמעו כי על התביעה להוכיח בסבירות של מעל ל- 90 אחוזים את אשמתו של הנאשם על מנת להרשיעו אינה נכונה, ככל שמדובר בהכרעה על פי סעיף 80 לחוק בתי המשפט.

Comentários


bottom of page